CELE FUNDACJI


Celem Fundacji jest:
1) Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
2) Działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej;
3) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i terapii (w tym dzieci i osób niepełnosprawnych);
4) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
5) Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
6) Działalność w zakresie ochrony środowiska w szczególności ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
7) Pobudzanie i wspieranie inicjatyw rozwoju lokalnego, miejskiego i wiejskiego, w szczególności inwestycji umożliwiających tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc pracy;
8) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego, inicjatyw i demokracji lokalnej oraz wzrostu społecznej aktywności i odpowiedzialności;
9) Propagowanie zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
10) Promowanie i wzmacnianie państwa prawa poprzez edukację prawną i obywatelską;
11) Likwidowanie nierówności społecznych w regionie przez: poprawę warunków życia w zakresie jakości i dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej, kultury, sztuki, sportu, nauki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków pracy już istniejących;
12) Wspieranie działań propagujących prozdrowotny styl życia i profilaktykę zdrowotną, popieranie badań naukowych wpływających na poprawę stanu zdrowia oraz współpraca z instytucjami publicznymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;
13) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, wspierane działalności rolniczej i przedsięwzięć rolnośrodowiskowych oraz dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej;
14) Wspieranie inwestycji związanych z zagospodarowywaniem terenów wiejskich;
15) Wspieranie rozwoju turystyki, drobnej wytwórczości, w szczególności na obszarach wiejskich;
16) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury;
17) Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
18) Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych;
19) Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
20) Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie poprawy dostępu do infrastruktury społecznej, poprawy jakości i dostępu do usług publicznych;
21) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez wzmocnienie potencjału podmiotów świadczących usługi społeczne oraz rozwój ekonomii społecznej;
22) Promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz rozwój instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia;
23) Promowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
24) Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii oraz przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
25) Wspieranie działań i inicjatyw mających na celu poprawę gospodarowania odpadami oraz poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
26) Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
27) Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata oraz popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;
28) Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych i oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego;
29) Tworzenie możliwości rozwoju i promocji eko- i agroturystyki;
30) Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
31) Promowanie zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów przepustowości w działaniach najważniejszych infrastruktur sieciowych;
32) Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;
33) Działalność wspierająca rozwój i wzmacnianie potencjału pracowników i przedsiębiorstw, w szczególności poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników do bieżących potrzeb regionalnego rynku pracy; podejmowanie działań wspierających procesy adaptacyjne i modernizacyjne w przedsiębiorstwach i z ich udziałem;
34) Działalność na rzecz rozwoju powszechnego kształcenia, doskonalenia kadr gospodarki wspierającej rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości;
35) Wspieranie włączenia społecznego w tym rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;
36) Przeciwdziałanie problemowi ubóstwa, bezrobocia oraz marginalizacji grup defaworyzowanych;
37) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
38) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach mających na celu inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez poprawę dostępności i podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej oraz zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktykę i przyuczanie do zawodu, takich jak dwutorowe systemy kształcenia;
39) Wspieranie działalności, której celem jest ciągłe i efektywne podnoszenie jakości systemu oświaty, w szczególności poprzez promocję ciągłej edukacji, projekty wspierające podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów kwalifikacji oraz programów nauczania;
40) Wspieranie działalności zmierzającej do wzmocnienia i rozwoju potencjału, w szczególności dydaktycznego, uczelni wyższych, jak również działania zmierzające do osiągnięcia celu w postaci zwiększenia liczby absolwentów kierunków mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy;
41) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach umożliwiających wejście na rynek pracy absolwentom uczelni wyższych oraz szkół;
42) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji;
43) Tworzenie programów, paneli badawczych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat lokalnych procesów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych;
44) Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (w wymiarze promocji edukacji, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, rolnictwa i ochrony środowiska) oraz działań zwiększających możliwość wykorzystania pomocy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych np. programów Unii Europejskiej;
45) Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej statutowym celom Fundacji;
46) Promocja i organizacja wolontariatu;
47) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
48) Wspieranie działań związanych z promocją regionu, rozwojem turystyki oraz z ochroną miejsc pamięci i zabytków w regionie;
49) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
50) Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej;
51) Przyczynianie się do rozwoju organizacji pozarządowych;
52) Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz uczącej się;
53) Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców;
54) Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego m. in. przez uczestnictwo dziecka w kulturze w gronie rodziny;
55) Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka w rodzinie;
56) Realizacja programu działań mających na celu wygaszanie elementów agresji i brutalności, pojawiających się w asortymencie produktów przeznaczonych dla dzieci;
57) Promocja amatorskich oraz profesjonalnych, wartościowych dokonań twórczych w zakresie szeroko rozumianej sztuki dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych;
58) Popieranie i stosowanie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą;
59) Rehabilitacja osób z dysfunkcjami ruchowymi;
60) Stosowanie metod niekonwencjonalnych z zakresie pomocy;
61) Prowadzenie placówek oświatowych ujętych w systemie oświaty;
62) Wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Firma z misją

Dzienny Dom Pomocy „Arkadia+”

Dzienny dom pomocy „Arkadia”

CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ I MIĘDZYPOKOLENIOWEJ „ARKADIA”

Nasz Senior

Nasz Senior FB