PROJEKTY


Projekt: Razem tworzymy rodzinę – rozwój wysokiej jakości usług społecznych w powiecie jędrzejowskim dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia

Projekt pn. „RAZEM TWORZYMY RODZINĘ – ROZWÓJ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM DLA RODZIN I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA” to projekt partnerski realizowany przez Fundację Perspektywy i Rozwój z siedzibą w Sędziszowie, Powiat Jędrzejowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie oraz Gminę Oksa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie. Liderem jest Powiat Jędrzejowski/PCPR w Jędrzejowie.
Celem głównym tego przedsięwzięcia jest rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w ramach:
• utworzenia – przez Fundację Perspektywy i Rozwój – Dziennego Domu Pomocy ARKADIA+ dla 15 osób;
• utworzenia – przez Gminę Oksa/GOPS w Oksie – świetlicy środowiskowej dla 20 dzieci,
• objęcie – przez Powiat Jędrzejowski/PCPR w Jędrzejowie – 290 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wsparciem w ramach Powiatowego Punktu Wsparcia Rodziny.

Projekt: Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej „ARKADIA”

Projekt dotyczy utworzenia przez FPiR Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej „ARKADIA”, które okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. będzie wspierało osoby starsze, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrowało je wewnątrz oraz międzypokoleniowo poprzez wsparcie prawnicze i psychologiczne, aktywność fizyczną, rozwój zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności komputerowych i językowych, aktywność turystyczną.
Zadanie publiczne realizowane będzie w Partnerstwie z Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.

Projekt skierowany jest do 100 osób (60 osób w wieku 60+ oraz 40 osób poniżej 60 roku życia) – mieszkańców gmin:
• Sędziszów,
• Słupia (Jędrzejowska),
• Nagłowice,
• Wodzisław,
• Jędrzejów.

Wniosek został złożony przez FPiR w tegorocznym konkursie ogłoszonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W sumie w edycji rządowego Programu dotacyjnego FIO2018 spłynęło 2884 wniosków z całej Polski.
O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 4 priorytetów:
I. Małe Inicjatywy (konkurs na operatorów regrantingu)
II. Aktywne Społeczeństwo
III. Aktywni Obywatele
IV. Silne Organizacje Pozarządowe.
Do dofinansowania rekomendowanych zostało 539 ofert: 26 w priorytecie I, 351 w priorytecie II, 119 w priorytecie III oraz 43 w priorytecie IV.
FPiR uplasowała się na 68 miejscu w priorytecie II z 230 punktami i otrzymała dofinansowanie w kwocie 287 860,00 zł.
Zwycięski projekt dotyczy utworzenia przez FPiR CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ I MIĘDZYPOKOLENIOWEJ „ARKADIA”, które okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. będzie wspierało osoby starsze, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrowało je wewnątrz oraz międzypokoleniowo poprzez wsparcie prawnicze i psychologiczne, aktywność fizyczną, rozwój zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności komputerowych i językowych, aktywność turystyczną.

Zadanie publiczne realizowane będzie w Partnerstwie z Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.

Projekt skierowany jest do 100 osób (60 osób w wieku 60+ oraz 40 osób poniżej 60 roku życia) – mieszkańców gmin:
• Sędziszów,
• Słupia (Jędrzejowska),
• Nagłowice,
• Wodzisław,
• Jędrzejów

W okresie od 20.07.2018 do 31.08.2018 odbędzie się rekrutacja. Zostanie ona poprzedzona akcją informacyjno-promocyjną skierowaną do osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

W ramach działalności CASiM „ARKADIA” odbędą się:

 • spotkania integracyjne,
 • wykłady pn ŚWIADOMY OBYWATEL,
 • obchody 100-lecia niepodległości Polski (jedną z form będzie wyjazd do Muzeum Czynu Niepodległościowego – Domu im. Józefa Piłsudskiego w krakowskich Oleandrach),
 • wyjazdy integracyjne pn CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE,
 • spotkania z prawnikiem i psychologiem, którzy będą wspierać uczestników podczas realizacji zadań (pogadanki, indywidualne konsultacje),
 • BLOK SZKOLENIOWY DLA SENIORÓW I MŁODSZYCH POKOLEŃ:
  • zajęcia z zakresu ICT,
  • nauka języka obcego;
 • BLOK ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH:
  • warsztaty rękodzieła artystycznego,
  • warsztaty teatralne;
 • BLOK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA:
  • zajęcia ruchowe w wodzie,
  • nauka pływania,
  • choreoterapia,
  • joga.
  Zajęcia/warsztaty będą trwały 16 miesięcy. Uczestnicy (100 osób) zostaną zakwalifikowani na 8 miesięcy do poszczególnych 10-osobowych grup zajęciowo/warsztatowych wchodzących w skład 3 bloków tematycznych. Aby każdy z nich miał możliwość udziału w różnych zajęciach/ warsztatach, po pierwszych 8 miesiącach trwania projektu i zakończeniu poszczególnych cykli szkoleniowych, nastąpi przegrupowanie uczestników.

Projekt „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”

Cel głównym innowacyjnego partnerskiego projektu jest poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych wspierających rodziny, w tym w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie kompleksowości wysokiej jakości środowiskowych usług społecznych dla 256 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu woj świętokrzyskiego, mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.

Liderem projektu jest Fundacja Perspektywy i Rozwój, a partnerami:

 • Powiat Jędrzejowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie,
 • Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie,
 • Gmina Słupia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi,
 • Stowarzyszenie ProBono,
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka.

Jakie zadania będą realizowane w projekcie?

 • Fundacja Perspektywy i Rozwój zaadaptuje lokal i utworzy Dzienny Dom Pomocy „ARKADIA” w budynku po dawnym internacie przy Zespole
  Szkół im. M. Rataja w Krzelowie. Wsparciem obejmie 30 osób zależnych starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenów gmin:
  Sędziszów, Słupia, Nagłowice, Wodzisław i Jędrzejów;
 • Stowarzyszenie ProBono włączy natomiast te osoby w innowacyjną formę opieki, tzw. teleopiekę mającą na celu błyskawiczną interwencję w
  sytuacjach alarmowych;
 • Powiat Jędrzejowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie obejmie specjalistycznym wsparciem i poradnictwem 24 osoby funkcjonujące w pieczy zastępczej: wychowanków oraz osoby sprawujące nad nimi rodzinną pieczę zastępczą. W sumie będzie to 7 rodzin z terenu następujących gmin: Jędrzejów, Małogoszcz i Sobków;
 • priorytetem Gminy Sędziszów/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie jest natomiast dostosowanie lokalu do warunków
  placówki wsparcia dziennego, rozszerzenie dotychczasowej działalności świetlicy środowiskowej na środowiskowo-socjoterapeutyczną, która
  obejmie specjalistycznym wsparciem 30 osób do 18 roku życia , a ponadto osoby z ich rodzin. Poszerzony więc zostanie dotychczasowy zakres
  działań profilaktycznych wspierających rodziny, w tym w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych m.in. poprzez asystenturę rodziny.
  W sumie MGOPS w Sędziszowie obejmie wsparciem na terenie swojej gminy 90 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym
  osób niepełnosprawnych;
 • Gmina Słupia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi również wesprze, na swoim terenie, rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu
  funkcji opiekuńczo-wychowawczych w formie asystentury rodziny;
 • natomiast Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka stworzy sieć 6 świetlic prowadzonych nowatorską metodą podwórkową zgodnie
  z metodyką pedagogiki ulicy. Swoje działania poprowadzi na terenie gmin: Sędziszów oraz Słupia i skieruje je do 90 osób, które są uprawnione do
  korzystania z takiej formy placówki wsparcia dziennego.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r. Kompleksowymi, wysokiej jakości środowiskowymi usługami społecznymi, zostanie objętych w sumie 256 osób z terenu powiatu jędrzejowskiego.
Kwota projektu opiewa na 5 193 627,83 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi 4 690 081,73 zł.


Projekt pn.: „CZAS JUNIORA I SENIORA”

Fundacja Perspektywy i Rozwój otrzymała wsparcie finansowe na realizację zgłoszonego przez siebie projektu w tegorocznej edycji otwartego konkursu ofert Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt, który FPiR realizuje w partnerstwie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – już od 4 maja 2015 r. – nosi tytuł „Czas juniora i seniora” i jest inspiracją do odkrywania zalet wspólnego aktywnego spędzania czasu wolnego zarówno przez seniorów, jak i juniorów.
Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 60 osób z terenu Gminy Sędziszów oraz Gminy Słupia (Jędrzejowska), w tym 40 seniorów (60+) i 20 juniorów (7-17 lat).
Uczestnicy biorą udział w wielu ciekawych zajęciach i spotkaniach, m.in.: zajęciach ruchowo-tanecznych, nauce pływania, zajęciach ruchowych w wodzie, rajdach pieszych z wykorzystaniem techniki Nordic Walking, rajdach rowerowych oraz spotkaniach ze specjalistami – lekarzem, rehabilitantem, strażakiem, prawnikiem, psychologiem, pielęgniarką środowiskową, policjantem.


Projekt: „Rozwój i wzmocnienie potencjału FPiR”

W ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów”, realizowanego przez kieleckie Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Fundacja Perspektywy i Rozwój otrzymała mikrodotację na projekt „Rozwój i wzmocnienie potencjału FPiR”. Został on zrealizowany od października do grudnia 2014 r. Projekt miał na celu zakup wyposażenia technicznego do biura organizacji. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej służyć lokalnej społeczności!


Fundacja Perspektywy i Rozwój partnerem projektu „Kobieta na świeczniku”

Celem projektu „Kobieta na świeczniku”, który Biblioteka Publiczna w Słupi realizuje w partnerstwie z Fundacją Perspektywy i Rozwój, jest aktywizacja kobiet z gminy Słupia do uczestniczenia w życiu publicznym oraz wzrost świadomości społecznej wśród pań. Projekt współfinansowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Warsztaty i spotkania ukierunkowane są na zdobycie przez kobiety wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia wielu ról w życiu społeczności lokalnej oraz pracy w różnego rodzaju organizacjach.
Uczestniczki projektu biorą udział w warsztatach z:

 • autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • savoir-vivre,
 • poznania zawiłości ordynacji wyborczej,
 • wizażu i fryzjerstwa, które prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach: coacha, psychologa, prawnika, wizażystkę, fryzjera. Ponadto panie spotykają się z kobietami, które zajmują wysokie stanowiska i znane są ze swojej działalności samorządowej.
  Swoją obecnością zaszczyciły nas:
 • Beata Oczkowicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
  ds. Infrastruktury,
 • Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty.
  W najbliższych dniach zawita do Słupi Elżbieta Frejowska – Wójt Gminy Nagłowice.
  Na zakończenie projektu czeka wszystkie uczestniczki bardzo miła niespodzianka… Ale o tym już wkrótce…

Współpraca Fundacji Perspektywy i Rozwój z Fundacją Rozwoju Gmin Polskich w realizacji projektu „Przyrodnicze spacery po Krakowie”

Projekt „Przyrodnicze spacery po Krakowie” jest kolejną już edycją „zielonych spacerów” po Krakowie, realizowanych od 2010 roku przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich oraz współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

W tym roku (2014) sędziszowska Fundacja Perspektywy i Rozwój współpracowała w realizacji V edycji krakowskich spacerów edukacyjnych. Odbywały się one, w każdy weekend w okresie od 14 czerwca do 17 sierpnia, po cennych przyrodniczo (pod względem botanicznym, geologicznym, ornitologicznym itp.) terenach Krakowa. Miejscami odwiedzanymi podczas tegorocznych wypraw były:
– Panieńskie Skałki i Las Wolski,
– Łąki Nowohuckie,
– Rezerwat Przyrody Skołczanka i Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy,
– Rezerwat Bonarka wraz ze stawami przy stacji PKP Bonarka,
– Kompleks Łąk w Kostrzu,
– Łąki w Toniach,
– Zalew Zakrzówek i miejski odcinek Wisły,
– Aleja Waszyngtona i Sikornik,
– Zalew Bagry i Staw Płaszowski,
– Zbiornik Zesławice,
– Użytek ekologiczny „Uroczysko w Rząsce”,
– Użytek ekologiczny „Uroczysko Kowadza”,
– Krakowskie Krzemionki, Kamieniołom Liban, Kopiec Krakusa,
– Dolina Wilgi,
– Kopiec Wandy i Lasek Mogilski,
– Murawy kserotermiczne w Mydlnikach,
– Użytek ekologiczny „Dolina Prądnika”,
– Użytek ekologiczny „Staw przy Kaczeńcowej”,
– Użytek ekologiczny „Rozlewisko potoku Rzewnego”,
– Łąki w Opatkowicach, Fort 51, Rajsko i okolice.
Spotkania prowadzili eksperci (botanicy, zoolodzy, entomolodzy itp.), którzy w sposób ciekawy i dostosowany do potrzeb odbiorców prezentowali cenne walory przyrodnicze znajdujące się na terenie Krakowa i ukazywali rzadkie gatunki zwierząt i roślin, a także siedliska ich bytowania oraz formy ich ochrony. Kraków to miasto bogate pod względem przyrodniczym i geologicznym. W jego obrębie znajdują się liczne formy przyrody zarówno ożywionej, jak i nieożywionej. Tymczasem promocja miasta ogranicza się najczęściej do zabytków architektury, tras rowerowych czy wydarzeń kulturalnych, z pominięciem wyjątkowego i różnorodnego bogactwa gatunków flory i fauny, a także urozmaiconej rzeźby terenu. Projekt „Przyrodnicze spacery po Krakowie” odpowiedział więc na potrzebę skierowania uwagi na najwartościowsze ze względów przyrodniczych obszary Krakowa, rozpoznanie ich walorów oraz promocję aktywnego spędzania czasu wolnego.